Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Szukaj Study Connect

Recruiting

Badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania golkadomidu i chemioterapii R-CHOP w porównaniu z placebo i chemioterapią R-CHOP u uczestników z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z dużych komórek B wysokiego ryzyka - CA073-1020

Zaktualizowano: 20 czerwiec, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Celgene jest spółką zależną w całości należącą do Bristol-Myers Squibb 

Wydruk podsumowania

BIERZESZ POD UWAGĘ TO BADANIE?
Wydrukuj tę stronę i przewodnik po badaniu, aby pomóc sobie w rozmowie z lekarzem.
Skorzystaj z Przewodnika po badaniu, aby dowiedzieć się o procesie badań klinicznych. Zapoznaj się z kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji i zanotuj pytania, aby zadać je personelowi medycznemu.

Szczegóły badania

 • Faza III

  Etap

 • Płeć

 • 18-80

  Zakres wieku

 • 109

  Lokalizacje

 • Recruiting

Opcje leczenia

Grupy badania
PRZYPISANA INTERWENCJA
Eksperymentalny: Golkadomid + R-CHOP (rytuksymab, doksorubicyna, winkrystyna, cyklofosfamid, prednizon)
Placebo Lek porównawczy: Placebo + R-CHOP
Lek: Placebo, Rytuksymab, Winkrystyna, Doksorubicyna, Cyklofosfamid, Prednizon

Kluczowe kryteria kwalifikacyjne

Kryteria włączenia do badania: - Potwierdzone w badaniu histologicznym (w ocenie laboratorium lokalnego) rozpoznanie  nieleczonego wcześniej chłoniaka z dużych komórek B (LBCL) de novo, według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2022 roku w tym: i) Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL), bliżej nieokreślony [z uwzględnieniem typów z komórek B pochodzących z ośrodków rozmnażania (GCB) oraz aktywowanych komórek B (ABC)] ii) Chłoniak B-komórkowy o wysokim stopniu złośliwości z rearanżacjami MYC i BCL2 iii) Chłoniak B-komórkowy o wysokim stopniu złośliwości, bliżej nieokreślony iv) Chłoniak z dużych komórek B bogaty w limfocyty T/histiocyty (THRLBCL) v) Wirus Epsteina-Barra + DLBCL - Międzynarodowy wskaźnik prognostyczny (IPI) 1 lub 2 z aktywnością dehydrogenazy mleczanowej (LDH) ≥ 1,3 x górnej granicy normy (GGN) i/lub zmianą masywną zdefiniowaną jako pojedyncza zmiana ≥ 7 cm LUB IPI ≥ 3. - Choroba mierzalna zdefiniowana jako co najmniej 1 zmiana z wychwytem fluorodeoksyglukozy w przypadku podtypu FDG-awidnego i 1 zmiana mierzalną w dwóch wymiarach (o wymiarze > 1,5 cm w najdłuższej osi ) w badaniu tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (RM), zgodnie z definicją w kryteriach Lugano). - Choroba stopnia II-IV w klasyfikacji Ann Arbor. Kryteria wykluczające udział w badaniu: - Każde istotne schorzenie, aktywne zakażenie, nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych lub choroba psychiczna, która uniemożliwiłaby uczestnikowi udział w badaniu. - Każdy inny podtyp chłoniaka. Przypadki pierwotnego chłoniaka śródpiersia (grasicy) z dużych komórek B (PMBCL), pierwotnego skórnego DLBCL typu kończynowego, FL stopnia 3b, FL z transformacją do a-BCL, chłoniaka z dużych komórek B z dodatnim wynikiem kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK), pierwotnego chłoniaka wysiękowego i chłoniaka Burkitta. - Udokumentowane lub podejrzewane zajęcie przez chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego (OUN). - Obowiązują też inne określone w protokole kryteria włączenia do badania/wykluczające udział w badaniu