Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Søg Study Connect

Recruiting

Et forsøg med repotrectinib (TPX-0005) til patienter med fremskredne solide tumorer, der har ALK-, ROS1- eller NTRK1-3-rearrangementer - CA127-1024

Opdateret: 5 februar, 2024   |   ClinicalTrials.gov

Udskriftsvenligt sammendrag

OVERVEJER DU DETTE FORSØG?
Udskriv denne side og forsøgsvejledningen som en hjælp til at tale med din læge.
Brug vejledningen til forsøgsdeltagere for at finde rundt i processen for deltagelse i et klinisk forsøg. Forstå de vigtigste faktorer, der skal overvejes, før du beslutter dig, og find spørgsmål, du kan stille dit sundhedsteam.

Forsøgsdetaljer

 • Fase 1/Fase 2

  Fase

 • Køn

 • 12+

  Aldersinterval

 • 81

  Beliggenhed(er)

 • Recruiting

Behandlingsmuligheder

Forsøgsgrene
TILDELT INTERVENTION
Forsøgs-: Repotrectinib (TPX-0005)
Lægemiddel: Oral repotrectinib (TPX-0005)

Primære egnethedskriterier

FASE 1 Inklusionskriterier: 1. Histologisk eller cytologisk verificeret diagnose af lokalt fremskreden eller metastatisk solid tumor (herunder primære CNS-tumorer) (Stage IV, American Joint Committee on Cancer v.7), der har en ALK-, ROS1-, NTRK1-, NTRK2- eller NTRK3-rearrangement ved protokolspecificerede tests. 2. ECOG PS 0-1. 3. Alder ≥ 18 år (eller alder ≥ 20 år som påkrævet ifølge lokale bestemmelser). 4. Evne til at sluge kapsler intakte (uden at tygge, knuse eller åbne dem). 5. Mindst 1 målbar mållæsion i henhold til RECIST version 1.1. Målbar sygdom ved CNS-lesioner som defineret af RECIST version 1.1 er tilladt. 6. Tidligere cytotoksisk kemoterapi er tilladt. 7. Tidligere immunterapi er tilladt. 8. Resolution af alle akutte toksiske virkninger (eksklusive alopeci) af eventuel tidligere kræftbehandling i henhold til National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE) version 4.03 grad mindre end eller lig med 1. 9. Patienter med asymptomatiske CNS-metastaser (behandlede eller ubehandlede) og/eller asymptomatisk leptomeningeal karcinomatose er egnede til studiet, hvis de opfylder de protokolspecificerede kriterier. 10. Baseline laboratorieværdier, der opfylder følgende krav: Absolut neutrofiltal (ANC) ≥ 1500/mm3 (1,5 × 109/l); Trombocytter (PLT) ≥ 100.000/mm3 (100 × 109/l); Hæmoglobin ≥ 9,0 g/dl transfusioner er tilladt; Serumkreatinin eller kreatininclearance inden for normale grænser eller > 40 ml/min; Total serum bilirubin < 1,5 × ULN; Levertransaminaser (AST/ALT) < 2,5 × ULN; < 5 × ULN hvis levermetastaser er til stede Alkalisk fosfatase (ALP); < 2,5 × ULN; < 5 × ULN, hvis lever- og/eller knoglemetastaser er til stede; Serumkalcium, magnesium, og kalium normal eller CTCAE grad ≤ 1 med eller uden tilskud 11. Forventet levetid ≥ 3 måneder. FASE 2 Primære inklusionskriterier 1. Histologisk eller cytologisk bekræftet diagnose af lokalt fremskreden eller metastatisk solid tumor (herunder primære CNS-tumorer), der har en ROS1- eller NTRK1-3- genfusion. 2. Forsøgspersonen skal have en dokumenteret ROS1- eller NTRK1-3-genfusion bestemt ved vævsbaseret lokal testning ved hjælp af enten: 1. En next-generation sekventerings- (NGS) eller kvantitativ polymerasekædereaktions- (qPCR) test vil blive accepteret til bestemmelse af mutationsstatus • Tilstrækkeligt tumorvæv skal sendes til sponsors udpegede centraldiagnostiske laboratorium til retrospektiv bekræftelse ved hjælp af en central diagnostisk laboratorietest udvalgt af sponsor. ELLER 2. En fluorescerende in situ-hybridiseringstest (FISH) OG prospektiv bekræftelse af fusionsstatus ved hjælp af en central diagnostisk laboratorietest udvalgt af sponsor FØR tilmelding vil blive accepteret til bestemmelse af molekylær egnethed. - Tilstrækkeligt tumorvæv skal sendes til sponsors udpegede centrale diagnostiske laboratorium til prospektiv bekræftelse ved en central diagnostisk laboratorietest udvalgt af sponsor FØR tilmelding. 3. En Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status-score (ECOG PS) på 0 til 1. 4. Alder ≥ 12 år (eller alder ≥ 20 år som påkrævet ifølge lokale bestemmelser). 5. Villig og i stand til at give skriftligt informeret samtykke som er godkendt af videnskabsetisk komité eller et samtykke underskrevet af en forælder eller værge for forsøgspersoner i alderen 12 til 17 år 6. Mindst 1 målbar mållæsion i henhold til RECIST (v1.1) prospektivt bekræftet ved blindet uafhængig central radiologisk gennemgang (BICR), udvalgt af sponsor, FØR tilmelding. Forsøgspersoner med målbar sygdom kun i CNS ≥ 10 mm som defineret af RECIST (v1.1) er egnede. 7. Forsøgspersoner med fremskredne solide tumorer, der har ROS1-, NTRK1-, NTRK2- eller NTRK3- rearrangement, vil blive tildelt 6 forskellige ekspansionskohorter (EXP), forudsat at alle inklusions- og eksklusionskriterier er opfyldt. i. EXP-1: ROS1 TKI-naive ROS1+ NSCLC ii. EXP-2: 1 tidligere ROS1 TKI og 1 platinbaseret kemoterapi ROS1+ NSCLC iii. EXP-3: 2 tidligere ROS1 TKI'er ROS1+ NSCLC (ingen kemoterapi eller IO) i.v. EXP-4: 1 tidligere ROS1 TKI'er ROS1+ NSCLC (ingen kemoterapi eller IO) v. EXP-5: TRK TKI-naive NTRK+ solide tumorer vi. EXP-6: TRK TKI-forbehandlede NTRK+ solide tumorer 8. Forsøgspersoner med asymptomatiske CNS-metastaser (behandlede eller ubehandlede) og/eller asymptomatisk leptomeningeal karcinomatose er egnede til studiet, hvis de opfylder de protokolspecificerede kriterier. 9. Baseline laboratorieværdier, der opfylder følgende krav: Absolut neutrofiltal (ANC) ≥1500/mm3 (1,5 × 109/l); Trombocytter (PLT) ≥100,000/mm3 (100 × 109/l); Hæmoglobin ≥ 9,0 g/dl transfusioner er tilladt; Serumkreatinin eller kreatininclearance > 40 ml/min. Total serum bilirubin < 1,5 × ULN; Levertransaminaser (AST/ALT) < 2,5 × ULN; < 5 × ULN hvis levermetastaser er til stede Alkalisk fosfatase (ALP); < 2,5 × ULN; < 5 × ULN, hvis lever- og/eller knoglemetastaser er til stede; Serumkalcium, magnesium, og kalium Normal eller CTCAE grad ≤ 1 med eller uden tilskud 10. Forventet levetid ≥ 3 måneder. Primære eksklusionskriterier FASE 1 og FASE 2 1. Samtidig deltagelse i et andet terapeutisk klinisk forsøg. 2. Symptomatiske hjernemetastaser eller leptomeningeal involvering. 3. Fortilfælde af kræft, som har krævet behandling inden for de sidste 2 år, bortset fra pladecelle- eller basalcellekarcinom i huden, eller ethvert in situ-karcinom, der er blevet fuldstændig reseceret. 4. Større operation inden for 4 uger efter start af behandling med repotrectinib. Strålebehandling (undtagen palliativ for at lindre knoglesmerter) inden for 2 uger efter tilmelding til forsøget. Palliativ strålebehandling (≤ 10 fraktioner) skal være fuldført mindst 48 timer før tilmelding til forsøget 5. Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom (enten aktiv eller inden for 6 måneder før tilmelding): myokardieinfarkt, ustabil angina, koronar/perifer bypass operation, symptomatisk højresidig hjerteinsufficiens (New York Heart Association klassifikationsklasse ≥ II), hjerneblødning eller transitorisk iskæmisk attak, symptomatisk bradykardi, krav om antiarytmika. Igangværende hjerterytmeforstyrrelser NCI CTCAE grad ≥ 2 6. Ethvert af følgende hjerterelaterede kriterier: Gennemsnitligt hvilekorrigeret QT-interval (ECG interval målt fra start af QRS komplex til slut T wave) for hjerterate (QTcF) >470 msek, opnået fra tre på hinanden følgende EKG'er, ved brug af QTc-værdien fra screeningsklinikkens EKG–maskine Alle klinisk vigtige abnormiteter i rytme, ledning, eller morfologi af hvile-EKG (f.eks. komplet venstre grenblok, tredjegrads hjerteblok, andengrads hjerteblok, PR-interval > 250 msek.) Eventuelle faktorer, der øger risikoen for QTc-forlængelse eller risiko for arytmiske hændelser såsom hjertesvigt, hypokaliæmi, medfødt langt QT-syndrom, slægtsanamnese med langt QT -syndrom, eller eventuel samtidig medicin, der vides at forlænge QT-intervallet. 7. Kendte aktive infektioner (bakteriel, svampe-, virus-, herunder positiv test for HIV. 8. Gastrointestinal sygdom (f.eks. Crohns sygdom, ulcerøs colitis eller korttarmssyndrom) eller andre malabsorptionssyndromer, der ville påvirke lægemiddelabsorptionen. 9. Perifer neuropati af CTCAE ≥ grad 2. 10. Anamnese med omfattende, dissemineret, bilateral eller tilstedeværelse af CTCAE grad 3 eller 4 interstitiel fibrose eller interstitiel lungesygdom, herunder en anamnese med pneumonitis, allergisk pneumonitis, interstitiel lungebetændelse, interstitiel lungesygdom, obliterativ bronchiolitis og lungefibrose. Forsøgspersoner med tidligere stråleinduceret pneumonitis er ikke udelukket.

Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du indberette direkte til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk
Vi anbefaler at du også kontakter BMS for at rapportere bivirkninger.
Bivirkninger og andre rapporterbare begivenheder er defineret her
Rapporter bivirkninger eller klager over produktkvalitet: Medicinsk information

466-DK-2200001