Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Hledat Study Connect

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.                       úČEL A PLATNOST ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Bristol Myers Squibb spol. s r.o., se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 43004351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 4801 (dále jen „společnost Bristol Myers Squibb“, „BMS“, „my“ nebo „naše společnost“) respektuje Vaše zájmy a Vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR), a váží si důvěry, kterou ve společnost BMS vkládáte. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále také jen „Zásady“) odkazují na internetovou stránku https://www.bmsstudyconnect.com/cz. Provozovanou společností Bristol Myers Squibb („webová stránka“ či „webové stránky“). Na internetové stránky, které přímo či nepřímo odkazují na naši webovou stránku (např. pomocí hypertextových odkazů), zejména internetové stránky ostatních společností ze skupiny Bristol Myers Squibb Group, se tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Tyto Zásady vysvětlují, jakým způsobem se získávají a dále zpracovávají Vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky anebo s námi prostřednictvím těchto stránek komunikujete, a dále popisují, jak naše webové stránky využívají internetové cookies. Tyto Zásady ochrany osobních údajů rovněž obsahují důležité informace o ochraně Vašich údajů, zejména o Vašich zákonných právech spojených s Vašimi údaji a o způsobu, jak nás kontaktovat v případě dotazů ohledně našich postupů při ochraně osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí jako doplnění ostatních závazných dokumentů včetně Právních podmínek, Oznámení o farmakovigilanci a Zásad používání cookies. V případě střetu těchto Zásad ochrany osobních údajů s Právními podmínkami anebo Oznámením o farmakovigilanci anebo Zásadami používání cookies mají přednost Zásady ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoliv z níže uvedených podmínek, pak tuto webovou stránku nenavštěvujte, resp. neposkytujte nám své osobní údaje.

2.                       JAK JSOU V TĚCHTO ZÁSADÁCH definovány„OSOBNÍ ÚDAJE“?

„Osobní údaje“ zahrnují veškeré informace, které odkazují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „údaje“), např. Vaše jméno, datum narození, Vaše poštovní či emailová adresa. Vaše osobní údaje budeme používat výhradně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a budou-li to vyžadovat platné předpisy, vyžádáme si k jejich použití Váš souhlas.

 

Veškeré osobní údaje, které naší společnosti poskytnete prostřednictvím webové stránky, poskytujete dobrovolně (tzn. nejste povinni tyto osobní údaje poskytovat). Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebudete však moci využívat některé funkce či služby dostupné na našich webových stránkách.

3.                       získávání a POUŽÍVÁNÍ údajů

a.                       Osobní údaje získávané přímo od Vás

V některých sekcích těchto webových stránek od Vás získáváme údaje přímo na základě žádosti o poskytnutí údajů, abychom mohli reagovat na Váš požadavek nebo abychom Vám umožnili přístup k určitým sekcím, funkcím nebo určitému obsahu. Vždy budete mít možnost poskytnutí požadovaných informací odmítnout, v takovém případě však nemusíte získat k požadovanému obsahu či sekcím nebo funkcím přístup. 

Níže najdete vysvětlení, které údaje od Vás získáváme přímo, jaký je jejich účel a na jakém základě tyto údaje zpracováváme.

Kontakt

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím odkazu „kontakt“ uvedeného na našich webových stránkách, můžeme si od Vás vyžádat údaje, jako je např. Vaše jméno, telefonní číslo, odborné informace, emailová adresa apod. Poskytnuté údaje zpracováváme pouze za účelem vyřízení Vašich požadavků a reagování na ně. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů bude v tomto případě náš oprávněný zájem spočívající v potřebě společnosti BMS vést s Vámi komunikaci.

Screeningové dotazníky

Na našich webových stránkách naleznete dotazníky ohledně Vašeho zdravotního stavu a léčení, které nám umožní zjistit, zda jsou klinická hodnocení společnosti Bristol Myers Squibb pro Vás vhodná. Pokud se budou Vaše odpovědi potenciálně shodovat s kritérii klinického hodnocení, můžete se u nás zaregistrovat a zaslat svůj vyplněný dotazník na adresu odborného pracoviště provádějícího klinické hodnocení, které ho přezkoumá a podnikne případné další kroky.

Společnost BMS a její smluvní partneři mohou Vaše odpovědi uchovat a dále použít, nicméně tyto odpovědi nebudou spojovány s Vašimi osobními informacemi nebo Vaším účtem Study Connect (máte-li jej), dokud nesvolíte k registraci/přihlášení za účelem odeslání svých údajů na odborné pracoviště klinického hodnocení. Při vyplňování dotazníků můžete být požádáni o sdělení roku narození, pohlaví, anamnézy nebo informací týkajících se Vašeho zdravotního stavu.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas.

Ostatní využití údajů

Naše společnost je oprávněna využívat osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webové stránky, pro své interní účely. Tyto účely zahrnují správu webové stránky, analýzy dat nebo plnění našich právních povinností a dodržování směrnic a postupů.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem nebo plnění našich právních povinností.

b.                       Automaticky shromažďované osobní údaje

Určité informace o způsobu, jakým používáte naše webové stránky, shromažďujeme automaticky umisťováním internetových cookies na Vaše zařízení a jejich následným čtením. Podrobné informace o používání cookies našimi webovými stránkami naleznete v Zásadách používání cookies.

4.                       Předávání ÚDAJŮ

Společnost BMS se zavazuje, že nebude informace poskytnuté uživateli jejích webových stránek dále prodávat, pronajímat nebo jinak s nimi obchodovat ani nebude tyto údaje jakkoliv dále předávat s výjimkou postupů popsaných v těchto Zásadách. S osobními údaji bude nakládáno jako s důvěrnými a vždy v souladu s platnými právními předpisy.

Bude-li to nutné pro účely provozování webových stránek, jejich zvláštních funkcí nebo určitých služeb poskytovaných prostřednictvím těchto stránek, předá společnost BMS Vaše osobní údaje své mateřské společnosti Bristol Myers Squibb Company, 345 Park Avenue NY 10154, USA (dále jen „BMS USA“), dceřiné společnosti BMS USA a poskytovateli služeb za výše uvedeným účelem (společně dále jen „příjemci údajů“). Poskytovatelé služeb spadají do jedné z následujících kategorií služeb IT: Podpora a údržba aplikací; Softwarová infrastruktura, a sídlí ve Spojených státech a v Indii. Někteří příjemci údajů sídlí v zemích mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor („třetí země“, které nezajišťují přiměřenou ochranu osobních údajů). V případě těchto příjemců údajů zavedla společnost BMS vhodná opatření, jejichž cílem je zajistit přiměřenou ochranu Vašich osobních údajů při jejich předávání, např. formou standardních smluvních doložek Evropské komise nebo závazných interních pravidel společnosti BMS platných při převodech převádění osobních údajů v rámci skupiny BMS. O zaslání těchto dokumentů můžete požádat na adrese eudpo@bms.com.

Vaše údaje můžeme v případě potřeby rovněž poskytnout orgánům veřejné moci a ostatním třetím osobám, (i) máme-li k tomu povinnost ze zákona nebo rozhodnutím soudu, (ii) na žádost orgánů veřejné moci nebo jiných představitelů veřejné moci nebo (iii) máme-li důvod se domnívat, že poskytnutí údajů je nezbytné nebo vhodné k zamezení vzniku škody na zdraví či majetku nebo v souvislosti s vyšetřováním protiprávního jednání, popř. podezření ze spáchání takového jednání.

5.                       doba uchovávání vašich údajů

Dovolujeme si upozornit, že společnost Bristol Myers Squibb automaticky vymaže Vaše údaje po uplynutí jednoho roku od udělení Vašeho souhlasu s uložením a používáním Vašich údajů společností Bristol Myers Squibb a osobami, s nimiž společnost BMS spolupracuje, aby Vám mohla zasílat oznámení a poskytovat související služby.

Dále upozorňujeme, že na údaje zaslané na Vaši žádost klinickému pracovišti/ordinaci (dotazník a registrační údaje) se vztahují zásady ochrany osobních údajů platné pro dané klinické pracoviště/ordinaci. O vymazání těchto údajů musíte požádat přímo uvedené klinické pracoviště/ordinaci.

Údaje získané v souladu s ustanovením článku 3 odst. a) těchto Zásad prostřednictvím kontaktního formuláře budeme uchovávat po dobu nejdéle jednoho roku, poté budou Vaše údaje vymazány.

Další informace ohledně délky uchovávání údajů získávaných dle článku 3 odst. b) naleznete v Zásadách používání cookies.  

6.                       ODKAZY NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKy

Příležitostně Vám budeme nabízet odkazy na jiné internetové stránky, které by pro Vás mohly být užitečné nebo zajímavé. Tyto internetové stránky jsou provozovány nezávisle na našich webových stránkách, a nepodléhají tedy naší kontrole. Tyto internetové stránky se mohou řídit jinými pravidly ochrany osobních údajů, popř. podmínkami užívání, důrazně Vám proto doporučujeme, abyste si příslušná pravidla a podmínky pečlivě přečetli, než internetové stránky nabízené prostřednictvím odkazu navštívíte. Za obsah těchto internetových stránek či jakékoliv produkty nebo služby na nich nabízené ani za používání internetových stránek navštívených prostřednictvím odkazu nepřejímá společnost BMS odpovědnost. Další informace na toto téma naleznete v Právních podmínkách.

7.                       ochrana osobních údajů

Společnost BMS má pro své webové stránky zavedena konkrétní administrativní, technická i fyzická ochranná opatření, jejichž cílem podle platných předpisů je zajistit ochranu před ztrátou, zneužitím, předáním, pozměněním nebo výmazem osobních údajů získávaných společností prostřednictvím těchto webových stránek, resp. zabránit neoprávněnému přístupu k těmto údajům.

8.                       ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Bristol Myers Squibb je v míře povolené platným právními předpisy oprávněna měnit podmínky Zásad ochrany osobních údajů, kterými se řídí tyto webové stránky. Dojde-li k jakékoliv změně v podmínkách těchto Zásad, bude upravená verze Zásad ochrany osobních údajů uveřejněna na těchto webových stránkách. 

9.                       VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S VAŠIMI ÚDAJI

Na základě právních předpisů o ochraně osobních údajů máte kdykoliv právo:

·         požadovat informaci získat potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo získat k osobním údajům přístup dle podmínek článku 15 Nařízení GDPR,

·         požadovat opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů s ohledem na účel zpracování (právo na opravu) dle podmínek článku 16 Nařízení GDPR,

·         požadovat výmaz svých údajů, existují-li k tomu oprávněné důvody (právo na výmaz) za podmínek stanovených v článku 17 Nařízení GDPR (např. Vaše údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo již nejsou pro uvedené účely potřeba nebo odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním),

·         požadovat omezení zpracování svých údajů za předpokladu, že byly splněny zákonné požadavky stanovené v článku 18 Nařízení GDPR (např. vznesete námitku proti správnosti údajů, údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo již nejsou pro uvedené účely potřebné) (právo na omezení zpracování),

·         v případě splnění zákonných podmínek stanovených v článku 20 Nařízení GDPR máte právo na poskytnutí svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci nebo, je-li to technicky možné, nechat tyto údaje převést společností Bristol Myers Squibb (právo na přenositelnost údajů) a

·         nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování údajů, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky. Společnost Bristol Myers Squibb v současnosti nevyužívá pro účely svých webových stránek rozhodování na základě automatizovaného zpracování.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace v případech, které stanoví zákon (právo vznést námitku). Toto právo Vám

 však přísluší pouze v případech, kdy společnost BMS zpracovává Vaše osobní údaje s ohledem na oprávněné zájmy společnosti BMS nebo třetí osoby. Pokud toto právo uplatníte, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, dokud nepředložíme dostatečné oprávněné důvody k jejich dalšímu zpracovávání, popř. k založení, uplatnění či obraně právních nároků. 

 

Máte rovněž právo odvolat svůj souhlas udělený v souvislosti s Vaší registrací nebo s využíváním našich služeb, nebude tím však dotčena zákonnost zpracování údajů vycházející ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním.

 

Aniž by tím byly dotčeny jiné nároky na opravné prostředky, máte rovněž právo kdykoliv podat stížnost u příslušného regulačního orgánu. Regulačním orgánem v případě České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů. Aktuální přehled kontaktních údajů je k dispozici na adrese https://www.uoou.cz/.

 

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte k tomu níže uvedené kontaktní údaje.

10.                    JAK NÁS KONTAKTOVAT

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo chcete-li uplatnit kterákoliv z výše uvedených práv, můžete se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů na následujících adresách:

·           e-mailem:

eudpo@bms.com

·           poštou:

Bristol Myers Squibb spol. s r.o.

Budějovická 778/3, Michle

140 00 Praha 4

Česká republika

Obrázky osob na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustraci.

Není-li výslovně uvedeno jinak, nejedná se u žádných zobrazovaných osob o skutečné pacienty. 

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail