Share Icon Health Study Area: Cardiovascular Disease Chevron Icon Health Study Area: Genitourinary For Patients Health Study Area: Lung Cancer Page Icon Phone Icon For Caregivers Health Study Area: AutoImmune Disease Health Study Area: Melanoma Location Icon Print YouTube Icon For Parents Health Study Area: Lung Cancer Print Created with Sketch. Help Icon Green Check Icon Search Icon Instagram Created with sketchtool. Direction Arrow Icon Error Icon For Parents Health Study Area: Blood Cancer Help Icon Health Study Area: NASH Gender Both Bookmark Icon Health Study Area: Melanoma Created with Sketch. Glossary Print Health Study Area: Blood Cancer Health Study Area: Genitourinary Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Mobile Menu Icon Created with Sketch. Health Study Area: Cardiovascular Disease Health Study Area: Women's Cancer Communities Map Icon Created with Sketch. For Caregivers Health Study Area: Fibrosis Health Study Area: AutoImmune Disease FAQs Health Study Area: Head and Neck Cancer Created with Sketch. For Clinicians Chevron Right Icon Gender Female Health Study Area: Breast Cancer Direction Arrow Icon Gender Both Right Arrow Icon LinkedIn Icon Green Check Icon Gender Male Health Study Area: Fibrosis For Patients Twitter Icon Email Icon Facebook Icon Health Study Area: Gastrointestinal Cancer Health Study Area: Head and Neck Cancer For Clinicians External Link Icon
Hledat Study Connect

Právní podmínky

Tyto internetové stránky, jejich subdomény a/nebo adresáře, aplikace a funkce a s nimi spojené informace a sdělení, včetně emailů (dále jen „Stránky“) jsou provozovány společností Bristol Myers Squibb spol. s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 430 04 351, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 4801 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „BMS“).

Přijetí dohody. Používání Stránek se řídí těmito právními podmínkami, předpisem o ochraně osobních údajů, oznámením o farmakovigilanci, případnými oznámeními a pokyny, které BMS při vstupu na Stránky zobrazí a příslušnými právními předpisy. Všichni uživatelé jsou proto povinni si tyto právní podmínky pečlivě přečíst. Pokud s některými zde uvedenými podmínkami uživatel nesouhlasí, měl by tyto Stránky opustit a dále na ně nevstupovat. Používáním těchto stránek uživatel potvrzuje, že se s těmito právními podmínkami v plném rozsahu seznámil a souhlasí s nimi. Kromě toho uživatel používáním těchto stránek dále potvrzuje, že jakákoliv předchozí dohoda mezi uživatelem a BMS o používání těchto Stránek je plně nahrazena touto dohodou.

Rozsah použití. BMS provozuje Stránky pro informování, vzdělávání a komunikaci uživatelů. Uživatel není oprávněn používat Stránky za účelem nabízení svých vlastních služeb a/nebo produktů, ani k nabízení služeb a/nebo produktů třetích osob, stejně tak není oprávněn prostřednictvím Stránek provozovat žádnou reklamní ani obchodní činnost, ani používat Stránky k protiprávním účelům či účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, ani k jiným účelům, které jsou jinak v rozporu s těmito právními podmínkami. Názory a doporučení vyjádřené uživateli Stránek reprezentují pouze jejich vlastní názory a doporučení a nesmí být zamýšleny jako doporučení či přesvědčování ke koupi jakýchkoliv výrobků nebo služeb, a to ani produktů a/nebo služeb BMS či společnosti ze skupiny Bristol Myers Squibb. Uživatel je oprávněn stahovat či jinak zpřístupňovat obsah Stránek a materiálů na nich obsažených pouze pro osobní a nekomerční účely, a vždy je povinen řídit se právními předpisy na ochranu autorského práva, jiných práv duševního vlastnictví, a těmito právními podmínkami. Bez předchozího písemného souhlasu není uživatel oprávněn obsah Stránek či materiály na nich obsažené stahovat, zpřístupňovat a/nebo využívat k jakýmkoli komerčním účelům, a to zejména obsah Stránek nebo materiály na nich obsažené distribuovat, měnit, předávat dalším osobám, používat pro jiné než dovolené účely, přenastavovat, odkazovat na ně nebo je jinak využívat, přičemž BMS může udělený souhlas kdykoli odvolat. Ochrana těchto stránek zahrnuje texty, fotografie, grafy, tabulky, obrázky, symboly, technologie, software, audio a audiovizuální obsah, grafický design, zdrojové a objektové kódy, emailové adresy a linky (na Stránky a/nebo související subdomény a/nebo adresáře) obsažené na Stránkách. 

Cílová skupina a cílová oblast. Tyto Stránky jsou určeny výlučně pro používání na území České republiky uživateli patřícími do cílové skupiny, kterými mohou být zdravotničtí odborníci, pacienti a široká veřejnost. BMS v souladu s požadavky odborné péče zajišťuje soulad obsahu Stránek a materiálů na nich obsažených s právními předpisy. Z důvodu tohoto omezení používání těchto Stránek BMS nemůže odpovídat za to, že obsah Stránek nebo materiálů na nich obsažených budou vhodné nebo dostupné mimo území České republiky, resp. za jejich používání uživateli, které nepatří do cílové skupiny. Uživatelé, kteří nepatří do cílové skupiny anebo se nenachází na území České republiky, by neměli tyto stránky používat. Pokud bude uživatel používat tyto Stránky mimo území České republiky, bude tak činit z vlastní iniciativy a na svou vlastní odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů daného území.

Žádná lékařská doporučení. Tyto Stránky nejsou určeny k poskytování lékařských doporučení. BMS prostřednictvím Stránek proto žádná lékařská doporučení neposkytuje. BMS obecně neposkytuje žádné zdravotnické služby a může poskytovat pouze odborné informace o produktech a/nebo službách BMS či společnosti ze skupiny Bristol Myers Squibb. Informace dostupné na Stránkách nemají a nemohou nahradit rady a doporučení zdravotnických odborníků. Pokud má uživatel zájem o zdravotnické služby nebo rady a doporučení anebo je potřebuje, měl by se co nejdříve obrátit přímo na zdravotnického odborníka. Uživatel, který je zdravotnickým odborníkem, by se neměl v souvislosti s konkrétními informacemi k určité nemoci a/nebo jejímu odhalení, diagnóze, prognóze, podání léků a případné vhodné léčbě v daném konkrétním případě odvolávat pouze na informace dostupné na Stránkách. BMS upozorňuje, že i přes pravidelnou aktualizaci obsahu Stránek a materiálů na nich obsažených, je uživatel v případě léčivých přípravků povinen se vždy seznámit s úplnými oficiálními informacemi o daném léčivém přípravku.

Ochrana autorských práv. Obsah těchto Stránek a materiály na nich obsažené jsou chráněny autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví a bez předchozího písemného souhlasu BMS nesmí být použit jinak, než jak je stanoveno v těchto právních podmínkách, daném konkrétním obsahu či materiálu, či v příslušných právních předpisech. BMS nemůže být odpovědná za to, že pokud uživatel použijete obsah Stránek nebo materiály na nich obsažené, nezasáhne tím do práv třetích osob.

Obchodní označení. Ochranné známky, obchodní názvy, loga a servisní známky (společně dále jen „obchodní označení“) dostupné na Stránkách jsou registrovanými a neregistrovanými obchodními označeními BMS či společnosti ze skupiny Bristol Myers Squibb, jejich spřízněných společností působících po celém světě nebo třetích osob. Nic, co je obsaženo na těchto Stránkách, nemůže být vykládáno v tom smyslu, že by BMS nebo třetí strany, které obchodní označení vlastní, bez předchozího písemného souhlasu udělili, konkludentně, na základě právní domněnky nebo jakoukoli jinou formou, licenci k užití obchodních označení. Používání obchodních označení dostupných na Stránkách v rozporu s těmito právními podmínkami nebo příslušnými právními předpisy je přísně zakázáno. BMS upozorňuje, že v případě zásahu do práv k obchodním označením, bude v nejvyšší možné míře dovolené příslušnými právními předpisy svá práva vymáhat.

Odpovědnost za obsah. BMS v souladu s požadavky odborné péče zajišťuje, aby obsah Stránek a materiály na nich obsažené byly správné a aktuální (díky dodržování všech interních kontrolních a schvalovacích postupů platných pro veškerý obsah a materiály). Osoby, které se objevují na těchto Stránkách, slouží pouze pro ilustrační účely. Nebude-li uvedeno jinak, jedná se u všech uvedených osob o modelové příklady, a nikoli o skutečné pacienty. BMS v zákonem přípustném rozsahu omezuje a vylučuje svou odpovědnost za chyby či úplnost a aktuálnost obsahu Stránek a materiálů na nich obsažených. Bez ohledu na výše uvedené je veškerý obsah Stránek a materiály na nich obsažené zpřístupňován tak, jak je, bez jakékoliv záruky, výslovné či odvozené, zejména bez odvozené záruky použitelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo nenarušení práv třetích osob. BMS nenese a nemůže nést odpovědnost za používání Stránek v rozporu s těmito právními podmínkami, předpisem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy. Za používání Stránek nese odpovědnost výhradně sám uživatel. Pokud uživatel narazí na obsah, který je v rozporu s těmito právními podmínkami, měl by to bez zbytečného odkladu oznámit BMS.

Omezení odpovědnosti. BMS v souladu s požadavky odborné péče zajišťuje vysoký technický standard a přijímá příslušná technická a organizační opatření k zajištění funkčnosti a bezpečnosti Stránek. I přes to je používání Stránek na vlastní riziko každého uživatele. BMS ani žádná další osoba podílející se na vývoji, vytváření nebo zpřístupňování Stránek není odpovědná za přímou, následnou nebo nepřímou újmu způsobenou uživateli používáním Stránek. BMS není a nemůže být odpovědná za jakékoli poškození či škody na přístroji uživatele ani za viry, které se mohou v důsledku používání Stránek přenést na zařízení uživatele, tedy zejména při prohlížení nebo stahování obsahu Stránek nebo materiálů na nich obsažených, konkrétně jakýchkoli dat, textů nebo obrázků. To platí i v případě technických problémů, které budou mít za následek úplnou nebo částečnou nedostupnost a správné fungování Stránek.

Předávání informací. Některé sekce Stránek umožňují uživatelům pomocí blogů, fór, chatů nebo sociálních sítí přidávat vlastní komentáře nebo si vyměňovat názory, materiály či jakýkoliv jiný druh informací, psát emaily nebo jinak BMS poskytnout zpětnou vazbu. BMS není a nemůže být odpovědná za jakýkoliv obsah těchto sdělení učiněných uživateli. Za předávané informace, údaje, komentáře, názory a/nebo materiály tedy nesou odpovědnost výhradně sami uživatelé. Uživatelé nesmí na Stránky vkládat nebo přidávat vlastní komentáře nebo si vyměňovat jakékoli názory, informace nebo materiály, které jsou protiprávní, v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, či by byly jinak považovány za nemorální, a dále takové názory, informace nebo materiály, které jsou lživé, nespravedlivé, nevyvážené, přehnané, nepřiměřené, nepřesné, výhrůžné, pomlouvačné, obscénní, ubližující, útočné, pohrdavé, nevkusné, buřičské, nebo pornografické, které jsou či mohou být považovány urážlivé nebo by mohly představovat nezákonné jednání nebo nabádání k němu nebo by mohly zakládat trestní nebo občanskoprávní odpovědnost nebo být jinak v rozporu s příslušnými právními předpisy nebo kodexy či směrnicemi farmaceutického průmyslu, nebo které nejsou vhodné pro danou cílovou skupinu. Zejména uživatelé nesmí na Stránky vkládat nebo přidávat jakékoliv komentáře, názory, informace nebo materiály, které: a) porušují práva jiných osob (např. narušují jejich soukromí či právo na svobodu projevu), b) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými právy, pokud k jejich předání nedostal uživatel svolení od vlastníka těchto práv, c) obsahují virus, programovou chybu nebo jiný nežádoucí element, d) jsou použity k nezákonné dohodě proti jiné osobě za účelem omezení obchodu nebo soutěže. Uživatel je sám odpovědný za újmu způsobenou porušením autorských práv, práv k ochranným známkám nebo jiných práv třetích osob nebo za jakoukoliv jinou újmu způsobenou používáním Stránek jeho osobou. Nehledě na výše uvedené si BMS vyhrazuje právo odebrat uživatelům přístup k jakékoliv službě, pokud se dozví, že Stránky byly uživateli využívány v rozporu s těmito právními podmínkami nebo příslušnými právními předpisy (např. předávání protiprávního obsahu, obsahu porušujícím dobré mravy nebo veřejný pořádek, případně obsahu v rozporu s těmito právními podmínkami, jakékoliv použití, které poškozuje nebo by mohlo poškodit BMS nebo skupinu Bristol Myers Squibb či kohokoli z ní, apod.). Kromě toho si BMS vyhrazuje právo jakýkoli obsah smazat.

Nakládání s údaji. Nakládání s „osobními údaji“ se řídí předpisem o ochraně osobních údajů. Nicméně s údaji nebo materiály vkládanými či přenášenými na Stránky, které budou zaslány e-mailem nebo jiným způsobem a které nejsou osobními údaji, jako jsou např. vložené údaje, otázky, komentáře, návrhy či jiné příspěvky, nebude nakládáno jako s důvěrnými nebo soukromými, ledaže by z jejich kontextu plynul opak. Uživatel bere na vědomí, že BMS může použít všechny takovéto údaje nebo materiály, co uživatel vložil či přenesl na Stránky, a to za jakýmkoliv účelem, zejména za účelem reprodukce, zveřejnění, přenesení, publikace, vysílání a posílání. BMS je dále oprávněna k použití veškerých nápadů, konceptů, know-how, procesů nebo postupů či technik obsažených ve sděleních uživatele vložených či přenesených na Stránky za jakýmkoliv účelem, zejména k vývoji, výrobě, marketingu a prodeji produktů a služeb za použití těchto nápadů, konceptů, know-how, procesů nebo postupů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškeré údaje a materiály, které uživatel na Stránky vloží či přenese, musí být přesné, úplné a pravdivé (včetně všech údajů uváděných v rámci vyplňování formulářů na Stránkách). Uživatel je odpovědný za to, že jím vložené či přenesené údaje budou aktuální. Uživatel je sám odpovědný za nepřesnost, neúplnost a nepravdivost údajů a materiálů, které vložil či přenesl na Stránky, a v souladu s příslušnými právními předpisy za jakoukoliv újmu způsobenou BMS nebo třetím osobám v důsledku použití informací, komentářů, názorů nebo materiálů, které na stránky vložil či přenesl.

Odkazy na jiné internetové stránky. Odkazy na jakékoliv jiné internetové stránky, které BMS neprovozuje, jsou poskytovány pouze a výhradně pro pohodlí uživatele a nepředstavují žádné doporučení ze strany BMS ani podporu takových internetových stránek třetích stran. BMS nereviduje ani nekontroluje všechny odkazy nacházející se na Stránkách a není a nemůže být odpovědná za jejich obsah ani za obsah jiných internetových stránek. Přesměrování na jakékoliv jiné internetové stránky probíhá na riziko uživatele. Je povinností uživatele ujistit se, že patří do cílové skupiny přesměrovaných stránek a obsahu, který je na nich zveřejněn, a že jeho přístup k takovýmto stránkám je v souladu s příslušnými právními předpisy. Po přesměrování na jiné internetové stránky je vhodné si přečíst právní podmínky a předpis o ochraně osobních údajů, které platí pro takové jiné internetové stránky, neboť se mohou lišit od podmínek upravujících používání těchto Stránek.

Rozhodné právo. Tyto právní podmínky, stejně jako používání Stránek se řídí právním řádem České republiky s vyloučením ustanovení kolizních norem. Pro řešení veškerých otázek a sporů souvisejících s používáním Stránek a těmito právními podmínkami mají výhradní příslušnost soudy České republiky.

Závazný text. Tyto právní podmínky jsou vyhotoveny v české a anglické jazykové verzi. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi je rozhodující české znění.

Existence Stránek. V rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů je BMS oprávněna Stránky, jejich obsah nebo materiálny na nich obsažené, funkce nebo služby kdykoli zcela nebo částečně změnit a/nebo dočasně či trvale zablokovat nebo smazat.

Změna dohody. BMS může změnit tyto právní podmínky, kdykoliv se vyskytne rozumná potřeba jejich změny. BMS může zejména upravit účel, způsob a rozsah použití Stránek, vymezení cílové skupiny a oblasti, odpovědnost za obsah a omezení odpovědnosti, předávání informací a nakládání s údaji, a to také z důvodu změny legislativy, změny Stránek či jejích funkcí včetně jejich zrušení, změny obchodní strategie či z důvodu změny jiných osobních a majetkových poměrů BMS. V případě, že dojde ke změně těchto právních podmínek, bude oznámení o takové změně zveřejněno na Stránkách. Pokud uživatel nebude s podstatnou změnou těchto právních podmínek souhlasit, může kdykoliv přestat tyto Stránky používat.

V Praze dne [●]

Důrazně doporučujeme kontaktovat BMS a oznámit vedlejší účinky / nežádoucí příhody
Zde jsou definovány vedlejší účinky / nežádoucí příhody a další příhody, které by měly být hlášeny
Nahlásit vedlejší účinky / nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu produktu: lékařské informace

Máte otázky? Pošlete nám e-mail

Máte otázky?
Pošlete nám e-mail